ZAČÍT SPOLU

Od dubna 2016 je naše mateřská škola zapojena do mezinárodního programu Step By Step, který je v České republice známý pod názvem Začít spolu.

Základní principy programu Začít spolu

Program umožňuje dětem zažít výchovu a vzdělávání, které jsou v souladu s demokratickými principy, respektují
jejich osobnost, vedou je ke kritickému myšlení a zodpovědnému jednání. Vzdělávání probíhá ve vzdělávacích centrech (ATELIÉR, DÍLNA, HUDBA, KUCHYŇKA, POHYB, MANIPULAČNÍ HRY, POKUSY A OBJEVY, VODA A PÍSEK, KNIHY A PÍSMENA, DRAMATICKÉ HRY, KOSTKY). DÍTĚ MÁ NA VÝBĚR Z MNOHA ČINNOSTÍ A VOLÍ SI JI
DLE SVÉ AKTUÁLNÍ POTŘEBY (VÝVOJOVÉ, PSYCHICKÉ, ZDRAVOTNÍ,...).


1. Cílem vzdělávání je pro nás smysluplné učení a samostatné myšlení dětí.  Učíme děti řídit vlastní učení a přebírat    zodpovědnost za vlastní práci. Proces učení je pro nás stejně důležitý jako výsledek, proto poskytujeme dítěti rozmanité zdroje učení  a podnětné prostředí.

2. Orientujeme se na dítě - nabízíme dětem vzdělávání odpovídající jejich potřebám, schopnostem a zájmům. Podporujeme jejich individuální rozvoj i vzájemnou spolupráci. Důležitá je pozitivní atmosféra a radost z učení.

3. Nabízíme společné vzdělávání pro všechny děti bez ohledu na sociální či etnický původ a úroveň jejich schopností. Zohledňujeme potřeby nadprůměrně nadaných dětí, ale i  dětí se specifickými vzdělávacími potřebami, vývojovými poruchami apod. Jsme v pravém slova smyslu inkluzivní.

4. Největší váhu v hodnocení dítěte přikládáme jeho sebehodnocení. Děti vedeme k respektu k ostatním a také umění oceňovat práci druhých.

5.  Rodiče jsou vítanými partnery školy, kteří se aktivně podílejí na chodu školy.