Školní řád 

 


 

 

1. ORGANIZAČNÍ  ŘÁD 
  ŠKOLY


 

 

část: 1.16 ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY


 

 

Č.j.                                    41/14


 

 

                                    ŘŠ 1          S 5


 

 

Vypracoval:


 

 

Mgr. Hana Molnárová, ředitel školy


 

 

Schválil:


 

 

Mgr. Hana Molnárová, ředitel
  školy


 

 

Pedagogická rada projednala dne:


 

 

23.1.2014


 

 

Směrnice nabývá platnosti ode dne:


 

 

23.1.2014


 

 

Směrnice nabývá účinnosti ode dne:


 

 

1.března 2014


 

 

Změny ve směrnici jsou prováděny formou číslovaných
  písemných dodatků, které tvoří součást tohoto předpisu.


 

 

Ředitelka Mateřské školy Mgr. Hana Molnárová v souladu s § 30
odst. 1 a
3 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a
jiném vzdělávání (dále jen Školský zákon) vydává tento řád, kterým se upřesňují
vzájemné vztahy mezi dětmi, jejich zákonnými zástupci a zaměstnanci školy .


Čl. I


Práva a povinností
účastníků předškolní výchovy a vzdělávání

 

1.
Základní cíle mateřské školy při zabezpečování předškolní výchovy a vzdělávání
a školní vzdělávací program

1.1. Mateřská škola
v rámci předškolní výchovy a vzdělávání (dále jen "vzdělávání")

a)     
podporuje
rozvoj osobnosti dítěte předškolního věku,

b)     
podílí
se na jeho zdravém citovém, rozumovém a tělesném rozvoji,

c)     
podílí
se na osvojování základních pravidel chování dítětem,

d)    
podporuje
získávání základních životních hodnot a mezilidských vztahů dítěte,

e)     
vytváří
základní předpoklady pro pokračování ve vzdělávání,

f)      
napomáhá
vyrovnávat nerovnosti vývoje dětí před jejich vstupem do základního vzdělávání,

g)     
poskytuje
speciální pedagogickou péči dětem se speciálními vzdělávacími potřebami,

h)     
vytváří
podmínky pro rozvoj nadaných dětí

1.2. Školní
vzdělávací program upřesňuje cíle, zaměření, formy a obsah vzdělávání podle
konkrétních podmínek uplatněných v mateřské škole.

1.3. Při plnění
základních cílů vzdělávání a školního vzdělávacího programu mateřská škola
postupuje v souladu se zásadami uvedenými v § 2 odst. 1 školského zákona a
řídí se platnými právními předpisy, zejména pak ustanoveními Školského zákona a
ustanoveními vyhlášky č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání (dále jen
"Vyhláška o MŠ") v platném znění..

2.
Základní práva děti přijatých k předškolnímu vzdělávání

2.1. Každé přijaté
dítě (dále jen "dítě") má právo

a)     
na
kvalitní předškolní vzdělávání v rozsahu uvedeném v bodě 1. tohoto
školního řádu, zaručující optimální rozvoj jeho schopností a rozvoj jeho
osobnosti,

b)     
na
zajištění činností a služeb poskytovaných školskými poradenskými zařízeními
v rozsahu stanoveném ve školském zákoně,

c)     
na
fyzicky i psychicky bezpečné prostředí při pobytu v mateřské škole.

2.2. Při vzdělávání
mají dále všechny děti práva, která jim zaručuje Listina lidských práv a svobod
a Úmluva o právech dítěte.

2.3. Další práva
dětí při vzdělávání vyplývají z ustanovení ostatních článků tohoto
školního řádu.

3. Základní práva zákonných zástupců při předškolním vzdělávání
dětí

3.1. Rodiče dětí,
popřípadě jiné osoby jako opatrovníci nebo osvojitelé dětí (dále jen "zákonní
zástupci") mají právo na informace o průběhu a výsledcích vzdělávání dětí,
vyjadřovat se ke všem rozhodnutím mateřské školy týkajícím se podstatných
záležitostí  vzdělávání dětí,  na poradenskou pomoc mateřské školy nebo
školského poradenského zařízení v záležitostech týkajících se vzdělávání
dětí.

3.2. Konkretizace
realizace práv zákonných zástupců při vzdělávání dětí a podrobnosti
k jejich výkonu jsou uvedeny v Čl. III "Upřesnění výkonu práv a
povinnosti zákonných zástupců při vzdělávání dětí a pravidla vzájemných vztahů
zákonných zástupců s pedagogickými pracovníky mateřské školy" tohoto
školního řádu.

4.
Povinnosti zákonných zástupců

4.1.
Zákonní zástupci dětí a nezletilých žáků jsou povinni

a)     
zajistit,
aby dítě řádně docházelo do mateřské školy, pří příchodu do mateřské školy bylo
vhodně a čistě upraveno,

b)     
na
vyzvání ředitelky mateřské školy se osobně zúčastnit projednání závažných
otázek týkajících se vzdělávání dítěte,

c)     
 informovat 
mateřskou školu o změně zdravotní způsobilosti, zdravotních obtížích
dítěte nebo jiných závažných skutečnostech, které by mohly mít vliv na průběh
vzdělávání dítěte,

d)    
dokládat
důvody nepřítomnosti dítěte v souladu s podmínkami stanovenými školním řádem,

e)     
oznamovat
škole a školskému zařízení údaje podle § 28 odst. 2 a 3 a školského zákona č.
561/2004 Sb. další údaje, které jsou podstatné pro průběh vzdělávání nebo
bezpečnost dítěte a změny v těchto údajích (např. údaje pro vedení školní
matriky),

f)      
ve
stanoveném termínu hradit úplatu za předškolní vzdělávání a stravné.


Čl. II


upřesnění podmínek
pro přijetí a ukončení vzdělávání dítěte                v mateřské škole

 

5.
Přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání

Kritéria pro přijetí
dítěte:

1) Dosažení věku
dítěte 6 let v období od 1.září do 31.srpna následujícího kalendářního roku.

2) V případě
shodného věku dětí bude brán zřetel na trvalý pobyt dítěte v obci, ve
které škola sídlí

Při rozhodování o
přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání v mateřské škole bude ředitelka
mateřské školy brát v úvahu důležitost jednotlivých kritérií ve výše uvedeném
pořadí 1 - 3.

5.1. Při
přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání může ředitelka školy sjednat se
zákonným zástupcem  zkušební pobyt dítěte
v mateřské škole v délce nejvýše 3 měsíce.

6.
Rozhodnutí ředitelky mateřské školy o přijetí dítěte k předškolnímu
vzdělávání

Na základě žádosti
zákonného zástupce vydává ředitelka mateřské školy Rozhodnutí o přijetí dítěte
k předškolnímu vzdělávání v souladu se zákonem 500/2004 Sb., správní
řád a zákonem 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném
a jiném vzdělávání (Školský zákon)

7.
Ukončení vzdělávání z důvodu neúčasti dítěte na vzdělávání

Ředitelka mateřské
školy může rozhodnout o ukončení vzdělávání dítěte, pokud se nepřetržitě
neúčastnilo vzdělávání po dobu delší než dva týdny a nebylo omluveno zákonným
zástupcem podle stanovených pravidel uvedených v bodech 16.1. až 16.3
tohoto školního řádu.

           

8.Ukončení
vzdělávání dítěte z důvodu narušování provozu mateřské školy ze strany
zákonných zástupců

 

V případě, že
zákonní zástupci dítěte závažným způsobem nebo opakovaně porušují pravidla
stanovená v bodě 18. tohoto školního řádu, může ředitelka rozhodnout o
ukončení vzdělávání dítěte v mateřské škole z důvodu narušování
provozu mateřské školy.

9.
Ukončení vzdělávání dítěte ve zkušební době

Pokud při přijetí
dítěte ke vzdělávání v mateřské škole byla stanovena zkušební doba pobytu
a lékař nebo školské poradenské zařízení v průběhu této zkušební doby
doporučí nezatěžovat dítě dalším vzděláváním, může ředitelka mateřské školy na
základě písemného oznámení - žádosti 
zákonných zástupců rozhodnout o ukončení vzdělávání dítěte
v mateřské škole. - Příloha č. 2

10.
Ukončení vzdělávání z důvodu nehrazení úplaty za vzdělání nebo stravného

 

V případě, že
zákonní zástupci dítěte opakovaně nedodržují podmínky stanovené pro úhradu
úplaty za vzdělávání nebo stravného uvedené v tomto školním řádu, může
ředitelka rozhodnout o ukončení vzdělávání dítěte v mateřské škole
z důvodu nehrazení stanovených úplat.

11.
Přístup ke vzdělávání a školským službám za stejných podmínek jako občané České
republiky mají také občané jiného členského státu Evropské unie a jejich
rodinní příslušníci.

Cizinci ze třetích
států sice mají přístup k předškolnímu vzdělávání, zákonem však není
zaručeno, že za stejných podmínek jako občané České republiky. Pod tímto pojmem
"cizinec ze třetího státu"  se
rozumí osoba, která nemá občanství České republiky, ani jiného členského státu
Evropské unie, pobývá však oprávněně na území České republiky. Pokud bude
přístup k předškolnímu vzdělávání odepřen cizinci ze třetího státu, nemusí
to být ještě v rozporu se školským zákonem č. 561/2004 Sb. nebo
prováděcími právními předpisy.

Někteří cizinci ze třetích států však mohou takovéto oprávnění získat,
např. pokud je rodinným příslušníkem občana jiného členského státu Evropské
unie, nebo pokud má Policií ČR přiznáno postavení dlouhodobě pobývajícího
rezidenta na území ČR, nebo bylo mu přiznáno postavení dlouhodobě pobývajícího
rezidenta v jiném členském státě Evropské unie a na území České republiky
mu bylo uděleno povolení k pobytu)

Cizinci ze třetích
států mají na základě rozhodnutí zřizovatele 
(zápis ze ZM ze dne...........) přístupné předškolní vzdělávání za stejných
podmínek jako občané České republiky.


Čl. III


Upřesnění výkonu
práv a povinnosti zákonných zástupců při vzdělávání dětí a pravidla vzájemných
vztahů zákonných zástupců s pedagogickými pracovníky mateřské školy

12.
Změna stanovených podmínek pobytu dítěte, způsobu a rozsahu jeho stravování

12.1. Při přijetí
dítěte do mateřské školy stanoví ředitelka mateřské školy po dohodě se
zákonnými zástupci dítěte dny docházky dítěte do mateřské školy a délku jeho
pobytu v těchto dnech v mateřské škole a zároveň dohodne se zákonnými
zástupci dítěte způsob a rozsah jeho stravování po dobu pobytu v mateřské
škole.

12.2. Pokud zákonní
zástupci budou požadovat změnu těchto sjednaných podmínek, je nutno tuto
změnu  opět dohodnout s ředitelkou
mateřské školy.

13.
Upřesnění podmínek pro přebírání dětí od zákonných zástupců ke vzdělávání
v mateřské škole a pro jejich předávání zákonným zástupcům po ukončení vzdělávání

 

13.1. Zákonní
zástupci v době určené pro příchod dětí do mateřské školy předávají dítě
po jeho převlečení v šatně pedagogickým pracovnicím ve třídě MŠ.

13.2. Zákonní
zástupci si přebírají dítě po skončení jeho vzdělávání od pedagogického pracovníka
mateřské školy přímo ve třídě, do které dítě dochází ve třídě, kde jsou děti
spojeny (rodiče jsou vždy o spojování děti informováni barevnými vývěskami
v šatnách kmenových tříd), popřípadě na zahradě mateřské školy a to
v době určené mateřskou školou k přebírání dětí zákonnými zástupci.

 

13.3.
V případě, že je se zákonnými zástupci dítěte dohodnuta individuální délka
jeho pobytu v mateřské škole, bude s nimi i samostatně dohodnut
způsob přebírání dítěte ke vzdělávání a jeho předávání po ukončení vzdělávání. 

13.4. Zákonní
zástupci dítěte mohou pověřit jinou osobu pro jeho přebírání a předávání při
vzdělávání v mateřské škole. Vystavené písemné pověření podepsané
zákonnými zástupci dítěte předají zákonní zástupci ředitelce mateřské školy.

13.5. Pokud si pověřená osoba nevyzvedne dítě do stanovené doby,
příslušný pedagogický pracovník

a) pokusí se
pověřené osoby kontaktovat telefonicky,

b) informuje
telefonicky ředitelku školy,

c) řídí se postupem
doporučeným MŠMT  - obrátí na se na
obecní úřad, který je podle § 15 zákona č. 359/1999 Sb. o sociálně právní
ochraně dětí povinen zajistit dítěti neodkladnou péči,

případně se obrátí
na Policii ČR - podle § 43 zákona č. 283/1991 Sb., o Policii České republiky,
ve znění pozdějších předpisů, má každý právo obrátit se na policistu a
policejní útvary se žádostí o pomoc.

 

14.
Konkretizace způsobu informování zákonných zástupců dětí o průběhu jejich
vzdělávání a dosažených výsledcích

14.1. Zákonní
zástupci dítěte se mohou informovat o cílech, zaměření, formách a obsahu
vzdělávání konkretizovaných podle podmínek uplatněných v mateřské škole ve
školním vzdělávacím programu, který je volně přístupný na nástěnce v šatnách
mateřské školy.

14.2. Zákonní
zástupci dítěte se mohou průběžně během roku v době určené pro příchod
dětí do mateřské školy a jejich předání ke vzdělávání informovat u
pedagogického pracovníka vykonávajícího pedagogickou činnost ve třídě, do které
dítě dochází, o průběhu a výsledcích vzdělávání dítěte.

14.3. Ředitelka
mateřské školy nejméně dvakrát za školní rok 
svolává třídní schůzky, na kterých jsou zákonní zástupci dětí
informováni o všech rozhodnutích mateřské školy týkajících se podstatných
záležitostí vzdělávání dětí. V případě nezbytné potřeby může být svolána i
mimořádná schůzka rodičů s vedením mateřské školy, a to zejména
z provozních důvodů.

14.4. Zákonní
zástupci dítěte si mohou domluvit s ředitelkou mateřské školy nebo
s pedagogickým pracovníkem školy vykonávajícím pedagogickou činnost ve
třídě,  individuální pohovor, na kterém budou projednány podstatné připomínky zákonných
zástupců ke vzdělávání dítěte.

14.5. Ředitelka
mateřské školy nebo pedagogický pracovník vykonávající pedagogickou činnost ve
třídě, do které dítě dochází, mohou vyzvat zákonné zástupce, aby se osobně
dostavili k projednání závažných otázek týkajících se vzdělávání dítěte.

15.
Informování zákonných zástupců dětí o mimořádných školních a mimoškolních
akcích

 

15.1. Pokud mateřská
škola organizuje a pořádá akce jako jsou výlety, exkurse, divadelní a filmová
představení pro děti, besídky, dětské dny apod., informuje o tom
v dostatečném předstihu zákonné zástupce dětí prostřednictvím sdělení
pedagogickým pracovníkem při předávání dítěte zákonnému zástupci po ukončení
denního vzdělávání, popřípadě písemným upozorněním umístěným na nástěnkách
v šatně.

15.2.
V případě, že součástí akcí uvedený v bodě 15.1. bude i finanční
příspěvek rodičů, vyžádá si mateřská škola souhlas zákonných zástupců
s účastí dítěte na takovéto akci a pro děti, jejichž zákonní zástupci
nesouhlasí s jejich účastí, zajistí po dobu konání takovéto akce dozor
pracovníkem školy.

16.
Konkretizace způsobu omlouvání dětí zákonnými zástupci z každodenního
vzdělávání a způsobu informování o jejich zdravotním stavu

 

16.1. Pokud je
zákonnému zástupci dopředu známá krátkodobá nepřítomnost dítěte při vzdělávání
v mateřské škole, oznámí tuto skutečnost včetně uvedení důvodu a doby
nepřítomnosti dítěte v dostatečném předstihu telefonickou formou nebo
osobně mateřské škole.

16.2.
V případě, že dítě onemocní nebo se mu stane úraz a nemůže se
z tohoto důvodu účastnit vzdělávání, oznámí tuto skutečnost bez zbytečného
odkladu zákonný zástupce mateřské škole a to včetně předpokládané doby
nepřítomnosti dítěte v mateřské škole. Oznámení  této nepředvídané nepřítomnosti dítěte je
možné i telefonicky.

16.3. Při předávání
dítěte ke každodennímu vzdělávání v mateřské škole informuje zákonný
zástupce dítěte přejímajícího pedagogického pracovníka o případných menších
zdravotních obtížích dítěte, které by mohly mít vliv na omezení jeho
činnosti  při vzdělávání.

16.4. Zákonní
zástupci dítěte informují  mateřskou
školu o každé změně zdravotní způsobilosti dítěte, o větších zdravotních
potížích a dalších závažných skutečnostech, které by mohly mít vliv na průběh
vzdělávání dítěte.

17.
Stanovení  podmínek  pro úhradu úplaty za předškolní vzdělávání a
stravného v mateřské škole

17.1. Úhrada úplaty
za vzdělávání

Zákonní zástupci
dodržují při úhradě úplaty za předškolní vzdělávání podmínky stanovené ve
směrnici o úplatě v MŠ

17.2. Úhrada
stravného 

Zákonní zástupci
dodržují při úhradě stravného podmínky stanovené ve směrnici o úhradě
stravného.

18. Základní pravidla chování zákonných zástupců dětí při vzájemném
styku se zaměstnanci mateřské školy, s jinými dětmi docházejícími do
mateřské školy a s ostatními zákonnými zástupci

 

Při pobytu
v mateřské škole zákonní zástupci dětí

a)     
dodržují
stanovenou organizaci provozu mateřské školy a vnitřní režim mateřské školy,

b)     
řídí se
školním řádem mateřské školy,

c)     
dodržují
při vzájemném styku se zaměstnanci mateřské školy, s jinými dětmi
docházejícími do mateřské školy a s ostatními zákonnými zástupci dětí
pravidla slušnosti  a vzájemné
ohleduplnosti.

 Čl. IV


PROVOZ A
VNITŘNÍ REŽIM MATEŘSKÉ ŠKOLY


 

19.
Podmínky provozu a organizace vzdělávání v mateřské škole

19.1. Mateřská škola
je zřízena jako škola s celodenním provozem s určenou dobou pobytu
od:

útvar Pohořská:          6,00 -16,00 hod.

útvar Sokolovská:       6,00 -16,00 hod.

útvar Loučky:             6,00 -16,00 hod.

útvar Kamenka:          6,30 -16,00 hod.

 

19.2. V měsících
červenci a srpnu může ředitelka mateřské školy po dohodě se zřizovatelem
stanovený provoz v bodě 19.1 tohoto školního řádu omezit nebo přerušit a
to zejména z důvodu stavebních úprav, předpokládaného nízkého počtu dětí  v tomto období, nedostatku pedagogického
personálu apod.. Rozsah omezení nebo přerušení oznámí ředitelka mateřské školy
zákonným zástupcům dětí nejméně 2 měsíce předem.

19.3. Provoz
mateřské školy lze ze závažných důvodů a po projednání se zřizovatelem  omezit nebo přerušit i v jiném období než
stanoveném v odstavci 19.2. Za závažné důvody se považují organizační či
technické příčiny, které znemožňují řádné poskytování předškolního vzdělávání.
Informaci o omezení nebo přerušení provozu zveřejní ředitelka mateřské školy na
přístupném místě ve škole neprodleně poté, co o omezení nebo přerušení provozu
rozhodne.

19.4. Vzdělávání
v mateřské škole probíhá ve 3 ročnících, přičemž do jedné třídy mateřské
školy lze zařadit děti z různých ročníků.

19.5. Mateřská škola
může organizovat zotavovací pobyty ve zdravotně příznivém prostředí bez
přerušení vzdělávání, školní výlety a další akce související s výchovně
vzdělávací činností školy. O uskutečnění těchto pobytů, výletů a dalších akcí
informuje mateřská škola zákonné zástupce dětí nejméně týden před jejich
zahájením.

20.
Vnitřní denní režim při vzdělávání dětí

 

20.1. Předškolní
vzdělávání dětí podle stanoveného školního vzdělávacího (rámcového) programu
probíhá v  základním denním režimu (příklad)
 
 


 
 


 
 


 
 


 
 


 
 


 
 


 
 


 

6.00 - 9.30


 

 


 

Kamenka 6,30-9,30


 

 

Příchod dětí do
  mateřské školy, předávání dětí pedagogickým pracovnicím do třídy, volně
  spontánní zájmové aktivity,pohybové aktivity


 

 
 

8.30 - 9.00


 

 
 

Osobní hygiena,
  dopolední svačina


 

 

    
  6.00 -  9. 30


 

Kamenka 6,30-9,30


 

 

Volné činnosti a
  aktivity dětí řízené pedagogickými pracovníky


 

zaměřené především
  na hry a zájmovou činnost, práce s integrovanými dětmi, řízené aktivity


 

 

9.30 -11.30   


 

 

Osobní
  hygiena,příprava na pobyt venku, pobyt dětí venku, příp. náhradní činnost


 

 

11.30 -12.15


 

 

Oběd a osobní
  hygiena dětí


 

 

12.15 -14.00


 

 

Spánek a odpočinek
  dětí respektující rozdílné potřeby dětí,


 

individuální práce
  s dětmi s nižší potřebou spánku


 

 

14.00 -14.30


 

 

Odpolední svačina,
  osobní hygiena


 

 

14.00 -16.00


 
 
 

 

Volné činnosti a
  aktivity dětí řízené pedagogickými pracovníky


 

zaměřené především
  na hry, zájmové činnosti a pohybové aktivity dětí, v případě pěkného
  počasí mohou probíhat na zahradě mateřské školy


 

 

 

21. Doba určená pro přebírání dětí
zákonnými zástupci

 

 

21.1. Děti se na
jednotlivých útvarech mateřské školy přebírají v době:

útvar Pohořská:          6,00 -8,30                   11,45 -12,15               14,00
-16,00

útvar Sokolovská:       6,00 -8,30                   11,45 -12,15               14,00
-16,00

útvar Loučky:             6,00 -8,30                   11,45 -12,15               14,00
-16,00

útvar Kamenka           6,30 -8,45                   11,30 -12,15               14,00
-16,00

V této době
jsou Jednotlivé útvary MŠ otevřeny, v ostatní době je MŠ
z bezpečnostních důvodů uzamčena, otevírání na zazvonění.

Děti přijaté jako
polodenní, budou do MŠ docházet tak, aby nenarušily provoz mateřské školy -tj.
zpravidla v době od 8,00 -do 12,00 hod. po domluvě např. od 12,00 do 16,00
hod.

 

21.2. Přivádění a
převlékání dětí:

Rodiče převlékají
děti v šatně. Věci dětí ukládají podle značek dítěte do označených poliček
a skříněk. Věci dětí rodiče označí tak, aby nemohlo dojít k záměně.

 

 

21.3. Předávání a
vyzvedávání dětí:

Rodiče jsou povinni
děti přivádět až ke třídě, osobně je předat pracovnici a  informovat ji o zdravotním stavu dítěte.
Rodiče za děti zodpovídají až do předání učitelce.

Rodiče neponechávají
děti v šatně nikdy samotné.

a)      děti do MŠ nebudou přebírány před zahájením
provozu

b)      děti z MŠ smí vyzvedávat pouze zákonní
zástupci dětí a osoby jimi pověřené

c)      rodiče si pro děti chodí až ke dveřím
stanovených tříd nebo na školní zahradu

d)  v případě, že dítě odchází po obědě,
rodiče čekají v prostorách šatny

e)      po chodbách ke třídám jsou rodiče povinni se
přezouvat

21.4. Čas - doba
vyzvedávání dětí z MŠ:

Děti, které chodí
domů po obědě si vyzvedávají rodiče mezi 11.45 a 12,15 hod.

Ostatní děti se
rozcházejí mezi 14.00 hod a 16,00 hod.(podle provozní doby jednotlivých útvarů)
V případě, že si rodiče  dítěte
s celodenním pobytem potřebují výjimečně vyzvednout dítě před odpolední
svačinou, oznámí tuto skutečnost ráno při předávání dítěte do třídy. Při
odchodu dostanou děti náhradní svačinu - pokud to umožňují hygienické normy.

 

22.
Délka pobytu dětí v MŠ:

 

22.1. Délka pobytu
dítěte se řídí podle individuálních potřeb rodičů. Dítě může chodit do MŠ na
celý den, nebo jen na dopoledne s obědem. Děti přicházejí do MŠ do 8:30
hod. Pozdější příchody dohodnou rodiče s učitelkami předem.

23.
Způsob omlouvání dětí:

 

23.1. Rodiče mohou
omluvit nepřítomnost dítěte (např.):

a)     
osobně
ve třídě učitelce

b)     
telefonicky
na číslech: 556712422 (ŠJ), 556731560 (vedení MŠ)

 

24.
Odhlašování a přihlašování obědů:

 

24.1. Obědy je možné
odhlásit nebo přihlásit den předem nebo ráno do 7,00 hod..

Neodhlášený oběd (v
případě náhlého onemocnění) si mohou rodiče vyzvednout a odnést ve vlastních
nádobách v době vydávání obědů do 11,15 (platí pouze v první den
nepřítomnosti). V případě delší neomluvené absence bude poplatek za obědy
zrušen teprve 3.den.

 

25.
Pobyt venku:

 

25.1. Za příznivého
počasí tráví děti venku nejméně dvě hodiny.

Důvodem vynechání
pobytu venku jsou: silný vít, déšť, mlha, znečištěné ovzduší nebo teplota pod -
10°C,
stejně tak vysoké teploty v letních měsících.

26.
Změna režimu

 

26.1. Stanovený
základní denní režim může být pozměněn v případě, že to vyplývá ze
školního vzdělávacího (rámcového) programu a v případě výletů, exkursí,
divadelních a filmových představení pro děti, besídek, dětských dnů a jiných
akcí.


Čl. V


PODMÍNKY ZAJIŠTĚNÍ BEZPEČNOSTI A OCHRANY
ZDRAVÍ DĚTÍ A JEJICH OCHRANY PŘED SOCIÁLNĚ PATOLOGICKÝMI JEVY A PŘED PROJEVY
DISKRIMINACE, NEPŘÁTELSTVÍ NEBO NÁSILÍ         

27.
Péče o zdraví a bezpečnost dětí při vzdělávání

27.1. Mateřská škola
vykonává dohled nad dítětem od doby, kdy je pedagogický pracovník převezme od
jeho zákonného zástupce nebo jím pověřené osoby, až do doby, kdy je pedagogický
pracovník předá jeho zákonnému zástupci nebo jím pověřené osobě. Předat dítě pověřené
osobě lze jen na základě písemného pověření vystaveného zákonným zástupcem
dítěte.

27.2. K zajištění
bezpečnosti dětí při pobytu mimo území mateřské školy stanoví ředitelka
mateřské školy počet pedagogických pracovníků tak, aby na jednoho pedagogického
pracovníka připadlo nejvýše

a) 20 dětí z běžných
tříd, nebo

b) 12 dětí ve třídě,
kde jsou zařazeny děti se zdravotním postižením.

27.3. Výjimečně může
ředitel mateřské školy zvýšit počty dětí uvedené

a)  v odstavci 2 písm. a), nejvýše však o 8 dětí,
nebo

b)  v odstavci 2 písm. b), nejvýše však o 11
dětí.

27.4. Při zvýšení
počtu dětí podle odstavce 3 nebo při specifických činnostech, například
sportovních činnostech, nebo při pobytu dětí v prostředí náročném na bezpečnost
určí ředitel mateřské školy k zajištění bezpečnosti dětí dalšího pedagogického
pracovníka, ve výjimečných případech jinou zletilou osobu, která je způsobilá k
právním úkonům a která je v pracovněprávním vztahu k právnické osobě, která
vykonává činnost mateřské školy.

27.5. Při zajišťování
zotavovacích pobytů, popřípadě výletů pro děti určí ředitel mateřské školy
počet pedagogických pracovníků tak, aby byla zajištěna výchova dětí, včetně
dětí se zdravotním postižením, jejich bezpečnost a ochrana zdraví.

27.6. Při vzdělávání
dětí dodržují pedagogičtí pracovníci pravidla a zásady bezpečnosti a ochrany
zdraví při práci, které pro tuto oblast stanoví platná školská a pracovněprávní
legislativa.

27.7. Zejména
vzhledem k ochraně zdraví ostatních dětí může pedagogický pracovník, pokud
má při přebírání dítěte od zákonného zástupce nebo jim pověřené osoby
podezření, že dítě není zdravé, požádat zákonného zástupce o doložení zdravotní
způsobilosti dítěte ke vzdělávání formou předložení potvrzení od ošetřujícího
lékaře.

27. 8. Zejména při
dále uvedených specifických činnostech, které vyžadují zvýšený dohled na
bezpečnost dětí, dodržují pedagogičtí pracovníci i ostatní zaměstnanci
následující zásady, podrobněji popsané v dalších směrnicích školy, zejména
směrnicí k výletům, školám v přírodě a BOZP:

a)Při přesunech dětí při pobytu
mimo území mateřské školy po pozemních komunikacích se pedagogický dozor řídí
pravidly silničního provozu, zejména

·        
kde není
chodník nebo je-li neschůdný, chodí se po levé krajnici, a kde není krajnice
nebo je-li neschůdná, chodí se co nejblíže při levém okraji vozovky. Chodci
smějí jít po krajnici nebo při okraji vozovky nejvýše dva vedle sebe. Při
snížené viditelnosti, zvýšeném provozu na pozemních komunikacích nebo v
nebezpečných a nepřehledných úsecích smějí jít chodci pouze za sebou.

b)      pobyt dětí v přírodě

·        
využívají  se pouze známá bezpečná místa, pedagogičtí
pracovníci dbají, aby děti neopustily vymezené prostranství

·        
pedagogičtí
pracovníci před pobytem dětí zkontrolují prostor a odstraní všechny nebezpečné
věci a překážky (sklo, hřebíky, plechovky, 
ostré velké kameny apod.)

 

c)      sportovní činnosti a pohybové aktivity

·        
před
cvičením dětí a dalšími pohybovými aktivitami, které probíhají ve třídách,
popřípadě v jiných vyčleněných prostorách v objektu budovy mateřské školy
nebo probíhají na venkovních prostorách areálu mateřské školy,  kontrolují pedagogičtí pracovníci školy, zda
prostory jsou k těmto aktivitám dostatečně připraveny, odstraňují všechny
překážky, které by mohly vést ke zranění dítěte a při použití tělocvičného načiní
a nářadí kontrolují jeho funkčnost a bezpečnost

·        
pedagogičtí
pracovníci dále dbají, aby cvičení a pohybové aktivity byly přiměřené věku dětí
a podle toho přizpůsobují intenzitu a obtížnost těchto aktivit individuálním
schopnostem jednotlivých dětí

d)     pracovní a výtvarné činnosti

·        
při
aktivitách rozvíjejících zručnost a výtvarné cítění dětí, při kterých je
nezbytné použít nástroje jako jsou nůžky, nože, kladívka apod., vykonávají děti
práci s těmito nástroji za zvýšené opatrnosti a výhradně pod dohledem pedagogického
pracovníka školy, nástroje jsou zvlášť upravené (nůžky nesmí mít ostré hroty
apod.)

 

 

28.
Ochrana před sociálně patologickými jevy a před projevy diskriminace,
nepřátelství nebo násilí

28.1. Důležitým
prvkem ochrany před sociálně patologickými jevy je i výchovně vzdělávací
působení na děti již předškolního věku zaměřené na zdravý způsob života.  V rámci školního vzdělávacího programu
jsou proto děti nenásilnou formou a přiměřeně k jejím věku a schopnostem
pochopit a porozumět dané problematice seznamovány s nebezpečím drogové
závislosti, alkoholismu, kouření, virtuální závislosti (počítače, televize,
video) patologického hráčství (gamblerství), vandalismu, kriminality a jiných
forem násilného chování a jsou jim vysvětlována pozitiva zdravého životního
stylu.

28.2. V rámci
prevence před projevy diskriminace, nepřátelství a násilí provádí pedagogičtí
pracovníci mateřské školy monitoring a screening vztahů mezi dětmi ve třídních
kolektivech s cílem řešit případné deformující vztahy mezi dětmi již
v jejich počátcích a to ve spolupráci se zákonnými zástupci, případně za
pomoci školských poradenských zařízeních.

28.3. Důležitým
prvkem prevence v této oblasti je i vytvoření příznivého sociálního
klimatu mezi dětmi navzájem, mezi dětmi a pedagogickými pracovníky a mezi
pedagogickými pracovníky a zákonnými zástupci dětí.


Čl. VI


zacházení
s majetkem mateřské školy

 

29.
Chování dětí při zacházení s majetkem mateřské školy v rámci
vzdělávání.

29.1.Po dobu
vzdělávání při pobytu dítěte v mateřské škole zajišťují pedagogičtí
pracovníci, aby děti zacházely šetrně s učebními pomůckami, hračkami a
dalšími vzdělávacímu potřebami a nepoškozovaly ostatní majetek mateřské školy.

30.  Povinnosti zákonných zástupců při zacházení
s majetkem mateřské školy při jejich pobytu v mateřské škole.

 

 30.1. Zákonní zástupci pobývají
v mateřské škole po dobu nezbytně nutnou pro převlečení dítěte do oblečení
určenému ke vzdělávání a předání dítěte pedagogickému pracovníkovi mateřské
školy a pro  převzetí dítěte a převlečení
do šatů, v kterých dítě přišlo do mateřské školy, po dobu  jednání s pedagogickými zaměstnanci školy
týkajícího se vzdělávání dítěte, po dohodě s pedagogickým zaměstnancem po
určitou dobu při výchovně vzdělávací činnosti na třídě,  popřípadě po dobu jednání s vedoucí
školní jídelny týkajícího se stravovaní dítěte.

30.2. Po dobu pobytu
v prostorách mateřské školy jsou zákonní zástupci povinni chovat se tak,
aby nepoškozovali majetek mateřské školy a v případě, že zjistí jeho
poškození, nahlásili tuto skutečnost neprodleně pedagogickému pracovníkovi
školy.

31. Zabezpečení budovy MŠ

31.1. Školní budova je volně přístupná zvenčí pouze v době, stanovené
pro přijímání dětí, nebo kdy je dozírajícími zaměstnanci školy zajištěna
kontrola přicházejících osob. Každý z pracovníků školy, který  otevírá budovu cizím příchozím, je povinen
zjistit důvod jejich návštěvy a zajistit, aby se nepohybovali nekontrolovaně po
budově. Během provozu školy jsou zevnitř volně otevíratelné  dveře únikových východů.

32. Další bezpečnostní opatření

32.1.Ve všech budovách a prostorách školy platí přísný zákaz požívání
alkoholu, používání nepovolených elektrických spotřebičů, odkládání osobních
věcí zaměstnanců na místa, která k tomu nejsou určena.    


 


 


 


 


Čl. VII


zÁvěrečná ustanovení

33. Kontrolou
provádění ustanovení této směrnice je statutárním orgánem školy pověřen
zaměstnanec Bc.R.Michlíčková, zástupce ředitelky školy. O kontrolách provádí
písemné záznamy

34. Zrušuje se
předchozí znění této směrnice č.j. 247/10 ze dne 1.9.2010. Uložení směrnice v
archivu školy se řídí Spisovým a skartačním řádem školy.

35. Směrnice nabývá účinnosti
dnem 1.března 2014.

   

V Odrách dne 23.1.2014                                                                  -----------------------------------

                                                                                                                      razítko,
podpis


 


 

přílohy:

            č. 1: žádost rodičů o přijetí
k předškolnímu vzdělávání

            č. 2: žádost rodičů o ukončení
předškolního vzdělávání

           

Příloha č. 1

Mateřská škola Čtyřlístek Odry

Mgr. Hana Molnárová, ředitelka

Pohořská 23

74235 Odry

Žádost o přijetí dítěte k předškolnímu
vzdělávání

jméno a příjmení
žadatele.................................

datum
narození..............................................

bytem:.........................................................

telefon:.......................................................

Žádám o přijetí mého
dítěte ..................................................................

nar. dne....................................
k předškolnímu vzdělávání v MŠ................................., adresa,  pro školní rok 201  /201   s nástupem od ........................ k pravidelné
docházce do MŠ až do zahájení plnění povinné školní docházky.

Podpis zákonného
zástupce:

V ..................
dne:...........................
Příloha č. 2

Mateřská
škola Čtyřlístek Odry

Mgr. Hana
Molnárová, ředitelka

Pohořská 23

74235 Odry

Žádost o ukončení
předškolního vzdělávání dítěte

 

jméno a příjmení žadatele.................................................................................

datum narození..............................................

bytem:.........................................................

telefon:.......................................................

Žádám o ukončení předškolního vzdělávání mého dítěte
..................................................................

nar. dne.................................... v Mateřské škole  ..........................................

ke dni.............................................................

Důvod:.....................................................................................................................................................................................................................

Podpis zákonného zástupce:............................................

V ................ dne:........................

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Žádosti se vyhovuje                                                            

/hranaté razítko školy/

jméno a příjmení

ředitelka školy

V .................... dne:...........................